28 February 2010

Yemeni Boy


Sepia on paper, 27x21 cm, 2010
Photo courtesy: Nikolay Antonov

No comments: